Prof. Struchkov’s First Prize, 2017

  • Fedotov, Stanislav (Получатель)

Награда