Prof. B. Popovkin Award, Moscow State University, 2016

Prize

Granting OrganisationsLomonosov Moscow State University